The Japanese Society for Investigative Dermatology

English

About the Society

Board Members

President
Akimichi Morita
Secretary-General
Kenji Kabashima
Board of Directors
Yoshihide Asano Manabu Fujimoto
Hironobu Fujiwara Minoru Hasegawa
Hironobu Ihn Masatoshi Jinnin
Takafumi Kadono Tatsuyoshi Kawamura
Mayumi Komine Akiharu Kubo
Manabu Ohyama Yukinori Okada
Ryuhei Okuyama Makoto Sugaya
Yayoi Tada Daisuke Tsuruta
Akemi Yamamoto Sayuri Yamazaki
Junior Board of Directors
Takashi Matsushita Sei-ichiro Motegi
Atsushi Otsuka Rei Watanabe
Yukie Yamaguchi  
Auditors
Michihiro Hide Shinichi Sato
To page top